Size: 10x310mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1211005 - Mũi khoan bê tông đuôi gài