top of page

Size:10x210mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1211003 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page