top of page

Size: 10x110mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1211001 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page