Size: 8x210mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1210803 - Mũi khoan bê tông đuôi gài