Size: 8x160mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1210802 - Mũi khoan bê tông đuôi gài