top of page

Size: 8x110mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1210801 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page