top of page

Size: 6x310mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1210605 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page