top of page

Size: 6x210mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1210603 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page