top of page

Size: 6x110mm,  

đóng gói bằng móc treo

DBH1210601 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page