Size: 12X97mm, đóng gói trong ống nhựa

DBG1111201 - Mũi khoan gạch và kiếng