top of page

Size: 10X90mm, đóng gói trong ống nhựa

DBG1111001 - Mũi khoan gạch và kiếng

bottom of page