top of page

Size: 6X76mm, đóng gói trong ống nhựa

DBG1110601 - Mũi khoan gạch và kiếng

bottom of page