top of page

Size:5X70mm, đóng gói trong ống nhựa

DBG1110501 - Mũi khoan gạch và kiếng

bottom of page