Size: 14X250 X 20mm,
Đóng gói bằng thẻ treo

DBC0122501 - Mũi đục dẹp