Đường kính dây: 35mm, chiều dài dây: 1 m

Đường kính dây: 35mm, chiều dài dây: 1.2 m

Đường kính dây: 35mm, chiều dài dây: 4 m

Đường kính dây: 35mm, chiều dài dây: 6 m

Đường kính dây: 50mm, chiều dài dây: 4 m

Đường kính dây: 50mm, chiều dài dây: 6 m

DÂY ĐẦM DÙI BÊ TÔNG