Bộ 9 cọ sơn gồm:

3 cọ: 1 inch,

2 cọ: 1.5 inch,

2 cọ: 2.0 inch,

1 cọ: 3.0 inch,

1 cọ: 4.0 inch.

Dùng sơn dầu, tay cầm cán gỗ- 24/T

CHPTB0114091 - Bộ 9 cọ sơn