Kích thước chân khoan: 480mm x 240mm x 1025mm,

Khả năng khoan tối đa: 350mm

(kèm theo máy khoan AGP và không kèm tấm đệm)

500 mm ( kèm theo miếng đệm),

Trọng lượng: 19.08

CHÂN CỦA MÁY KHOAN ỐNG