Chất liệu: CR-V
1 Tuốc nơ vít dẹp SL 3x65 mm;

1 Tuốc nơ vít dẹp SL 5x65 mm;

1 Tuốc nơ vít dẹp SL 6x65 mm;

1 Tuốc nơ vít bake PH 0x65 mm;

1 Tuốc nơ vít bake PH 1x65 mm;

1 Tuốc nơ vít bake PH 2x65 mm;

1 Tuốc